Home Účtovníctvo
Účtovníctvo Tlač

Účtovníctvo

Kompletné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Evidencia DPH, podklady pre daňové priznanie k DPH

Vedenie inventárnych kariet dlhodobého majetku

Príprava mesačného balíka reportov, ktorý obsahuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát, Výkaz otvorených pohľadávok a záväzkov

Vypracovanie ročnej účtovnej závierky, vrátane Súvahy, Výkazu ziskov a strát a s tým súvisiacich príloh

 

Dodatočné účtovnícke služby

Mesačné reporty podľa požiadaviek majiteľov čerpajúc dáta z účtovných kníh, súvahy a výkazu ziskov a strát

Vedenie skladového hospodárstva

Poradenstvo pri zavedení informačného systému týkajúceho sa riadenia zásob

Vystavovanie faktúr podľa požiadaviek klienta

Vypracovanie štatistiky

Na mieru šité školenia  v oblasti financií, účtovníctva a daní

Príprava dokumentov a podkladov pre audítorov

Administratívna asistencia pri ročnej inventarizácii

 

Mzdy a personalistika

Výpočet miezd, odvodov a spracovanie mesačných výkazov do poisťovní a na daňový úrad

Vyhotovenie výplatných pások v tlačenej alebo elektronickej podobe

Príprava podkladov pre Štatistický úrad

Prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov do poisťovní

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Vypracovanie podkladov pri skončení pracovného pomeru